اخبار و مقالات

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

فهرست مطالب کتاب جامع تعمیر چیلر  :


مقدمه ................................................................................................................................................................................................. 1
ملاحظات ايمني .................................................................................................................................................................................... 1
توصيف دستگاه ..................................................................................................................................................................................... 4
اصول اوليه سيكل چیلر جذبي ................................................................................................................................................................. 4
ساختار دستگاه .................................................................................................................................................................................... 4
مدارهاي جريان سيال چیلر ..................................................................................................................................................................... 4
نمودار تعادلي و سيكل محلول ................................................................................................................................................................. 5
 (Purge) سيستم جدا كننده گازهاي غير قابل تقطير......................................................................................................................................6
كنترل ظرفيت ........................................................................................................................................................................................ 9
كنترل غلظت بالا .................................................................................................................................................................................... 9
كنترل غلظت پايين .................................................................................................................................................................................. 9
سيم كشي مدارهاي كنترلي چیلر ........................................................................................................................................................... 11
عملكرد مدار كنترل – روشن كردن دستگاه .................................................................................................................................................. 11
عملكرد مدار كنترل – خاموش كردن دستگاه ................................................................................................................................................ 11
قبل از راه اندازي اوليه ............................................................................................................................................................................. 12
اطلاعات و ابزار كاري مورد نياز ................................................................................................................................................................... 12
لوله كشي درمحل نصب .......................................................................................................................................................................... 12
تست خلاء اوليه چیلر ............................................................................................................................................................................. 13
تست در فواصل زماني طولاني .................................................................................................................................................................. 13
تست در فواصل زماني كوتاه ..................................................................................................................................................................... 13
مراحل تست چیلر .................................................................................................................................................................................. 14
خلاء كردن دستگاه چیلر ........................................................................................................................................................................... 14
شارژ محلول و مبرد به دستگاه چیلر............................................................................................................................................................. 14
حمل محلول ليتيوم برومايد ....................................................................................................................................................................... 15
شارژ كردن ............................................................................................................................................................................................ 15
شارژ محلول در شرايط غير نامي ............................................................................................................................................................... 16
شارژ اوليه مبرد ...................................................................................................................................................................................... 16
بررسي ها و تنظيمات اوليه سيستم كنترلي ............................................................................................................................................... 17
آماده سازي .......................................................................................................................................................................................... 17
برق دادن به مدار كنترل ........................................................................................................................................................................... 17

 

مقدمه
16 تا 068 ساخت JB اين كتابچه شامل اطلاعات مورد نياز براي راه اندازي، بهره برداري و نگهداري چيلرهاي جذبي مدلهاي 010
شركت بهنام برودت ايران مي باشد.
ملاحظات ايمني
كاركرد چيلرهاي جذبي در محدوده مشخصات طراحي بسيار بي خطر و مطمئن است. هنگام استفاده از اين دستگاهها مي توانيد بارعايت
مراقبتهاي اوليه ايمني مناسب، از آسيب به دستگاه، تجهيزات و پرسنل جلوگيري نماييد. لازم است روشهاي ايمني و مراقب تهاي اوليه ارائه
شده در اين راهنما بطور كامل مطالعه و درك شده وموارد ذكر شده دقيقاً انجام گردد

تـــــــّوجــــــه

- براي پاك كردن خطوط لوله چیلر يا براي تحت فشار قراردادن دستگاه چیلر به هر منظور، از اكسيژن استفاده نكنيد. گاز اكسيژن با
بسياري از مواد متداول در كار به سرعت واكنش نشان مي دهد. براي اين منظور از نيتروژن استفاده نماييد و هرگز براي
تست از فشار توصيه شده تجاوز نكنيد. فشار مجاز براي تست را از متون راهنما و فشار حك شده بر روي پلاك دستگاه،
تهيه كنيد.
- شيرهاي دستگاههاي ايمني را هرگز نبنديد.
- قبل از راه اندازي هر دستگاهي از نصب صحيح و عملكرد مناسب كليه تجهيزات ايمني كنترل فشار، مطمئن شويد.
- اگر يك متخصص دوره ديده برق نيستيد با دستگاههاي ولتاژ بالا كار نكنيد.
- تاهنگاميكه از خاموش بودن كليه اجزاء برقي، شامل تابلوهاي كنترل و كليدها، و عدم وجود ولتاژ باقيمانده در خازنها و
اجزاء الكترونيكي اطمينان پيدا نكرده ايد، با اجزاء برقي كار نكنيد.
- اگر دستگاه از كار باز ايستاد، قبل از راه اندازي مجدد، از بي برق شدن كليه مدارها اطمينان حاصل كنيد.
- براي جابجائي ليتيوم برومايد يا هرماده شيميايي ديگرتوسط لوله از مكيدن آن با دهان اكيداً خودداري كنيد.
- هنگام حمل ليتيوم برومايد، الكل اكتيل، بازدارنده، (هيدروكسيد ليتيوم و اسيد هيدرو بروميك) حتماً از عينك محافظ
ايمني و لباس محافظ مناسب استفاده كنيد . درصورت تماس هريك از اين مواد با پوست، آن موضع را فوراً با آب و صابون
بشوييد. چشمها را با آب شسته و به پزشك مراجعه نماييد.
- در صورتي كه لازم است عمل برشكاري يا جوشكاري روي محفظه پرج انجام شود، از تخليه كامل آن مطمئن شويد.
هيدروژن در مجاورت هوا قابل انفجار است.
- هنگام برش با شعله و يا جوش دادن قسمتي از دستگاه چيلر جذبي، مقداري دود زيان آور توليد مي شود. براي جلوگيري از
تجمع اين گازها، به طور مداوم محل را تهويه نماييد.

راهنماي راه اندازي و بهره برداري و نگهداري چیلر جذبی :

- هرگز براي گرم كردن كپسول حاوي مبرد از شعله يا بخار مستقيم استفاده نكنيد. زيرا فشار به طور خطرناكي
 افزايش مي يابد. درصورت نياز به گرم كردن مبرد، فقط از آب گرم استفاده کنید .
- از استفاده مجدد و يا پركردن كپسول هاي مبرد يكبار مصرف خودداري كنيد. اين كار، خطرناك و غير مجاز است. هنگاميكه
كپسول خالي شد، گاز باقيمانده درون آنرا كاملاً خارج كرده، شير آن را باز كرده، دور اندازيد.كپسول خالي را در آتش نياندازيد.
هنگاميكه دستگاه تحت فشار است و يا هنگام كاركردن دستگاه، اتصالات دستگاه، درپوش ها و غيره را جدا نكنيد. قبل از جدا كردن
هر يك از اتصالات خطوط مبرد از صفر بودن فشار نسبي مطمئن شويد.
- كليه شيرهاي اطمينان، ابزار ايمني و غيره بايد دست كم يكبار در سال بازرسي گردد. اگر دستگاه در محيط خورنده اي كار م يكند،
تعداد دفعات بازرسي را بيشتر كنيد.
- شيرهاي اطمينان بايد قابل رويت بوده يا در بخشهاي مخفي چیلر نصب نگردد.
- از دستگاه بالا نرويد براي اين كار مي توانيد از سكو، يا نردبان استفاده كنيد. در صورت استفاده از نردبان نكات ايمني را رعايت كنيد.
- براي بلند كردن يا جا به جا كردن درپوشها يا ساير اجزاء سنگين از تجهيزات مكانيكي (مانند جرثقيل) استفاده كنيد. حتي اگر قطعات
سبك باشند، چنانچه خطر لغزش يا عدم تعادل وجود داشته باشد، از اين تجهيزات استفاده كنيد.
- قبل از با زكردن خطوط بخار يا آب، شيرهای چیلر را ببنديد و علامت هشدار دهنده نصب كنيد.
- فقط از قطعات يدكي و جايگزين كه طبق كدهاي استاندارد با قطعات اصلي، مطابقت دارند، استفاده كنيد.
- تا وقتيكه آب داخل واتر باك س ها به طور كامل تخليه نشده است، پيچهاي درپوش آن را شل نكنيد.
- به طور متناوب، تمام شيرها، اتصالات و سيستم لوله كشي را از لحاظ خوردگي، زنگ زدگي، نشتي، يا صدمه ديدگي بازرسي كنيد

  اجزاي چيلرهاي جذبي 16jb  :

-1لوله هاي كندانسور                                           18 - محل قرار گرفتن سنسور محافظت از يخ زدگي
-2 لوله هاي ژنراتور                                              19 - خلاء شكن محفظه بخار
-3 هدر پاشش مبرد                                             20 - خط لوله محلول غليظ
-4 لوله هاي اواپراتور                                            21 - خط لوله سر ريز محلول غليظ
-5 هدر پاش محلول                                             22 - خط لوله برگشت بخار تقطير شده
-6 لوله هاي ابزوربر (ناپيدا)                                    23 - خط لوله محلول رقيق
-7 كنترل سطح مبرد                                            24 - محفظه جمع آوري گازهاي غير قابل تقطير (پرج)
-8 كليد محافظ سطح پائين                                    25 - شير برگشت محفظه پرج
-10 پمپ مبرد 26 -كليد سطح محفظه پرج
-11 شير سرويس پمپ مبرد                                  27 - دستگاه تخليه (پرج) كندانسور
-12 شير محافظ سيكل (ناپيدا)                               28 - دستگاه تخليه (پرج) ابزوربر
-13 شير كنترل سطح پائين مايع (ناپيدا)                   29 - محل قرار گيري ترموستاتها ( 2عدد)
-14 شير سرويس پمپ محلول                               30 - شير كمكي براي خلاء كردن
-15 پمپ محلول 31 - تابلوي كنترل
-16 مبدل حرارتي 32 -شير پرج
-17 خط مبرد مايع از كندانسور به اواپراتور چیلر          33 -شير تخليه پرج

اصول اوليه سيكل چیلر جذبي :


از آب بعنوان مبرد در مخازني كه تحت خلاء هستند، استفاده مي شود. چيلرها بر پايه اين اصل ساده كار JB در چيلرهاي جذبي
مي كنند كه: در فشار مطلق پايين (خلاء )، آب گرما را مي گيرد و در درجه حرارت پايين بخار مي شود (مي جوشد). به عنوان مثال: در فشار
40 مي جوشد. مبرد با گرفتن حرارت از يك سيال ديگر (كه معمولاً آب °F(4 °C) 16 ) جيوه، آب در درجه حرارت mm) 0 اينچ / مطلق 25
است) تبخير مي شود و آن سيال ديگر را خنك مي كند. سپس سيال خنك شده مي تواند براي سرمايش مورد استفاده قرار گيرد.
براي پيوسته ساختن فرآيند سرمايش، مبرد تبخير شده (بخار آب) توسط محلول ليتيوم برومايد جذب مي شود. جذب بخار مبرد توسط
جاذب، فشار دستگاه را به ميزان كافي پايين نگاه م يدارد تا عمليات تبخير ادامه يابد.
سپس محلول ليتيوم برومايد رقيق شده به يك مخزن جداگانه پمپ م يشود كه در آنجا توسط بخار يا آب داغ، حرارت مي بيند تا بخار آب
جذب شده را آزاد كند. آب مايع نسبتاً خنك از يك منبع خارجي (برج خنك كن) حرارت كافي را از بخار آب م يگيرد و آنرا براي استفاده دوباره
در سيكل سرمايش مجدداً به مايع تبديل م يكند. محلول مجدداً غليظ شده ليتيوم برومايد براي ادامه سيكل جذب به مخزن جاذب برگردانده
مي شود.
ساختار دستگاه:
.( پوسته بالايي و پاييني در برگيرنده چهار قسمت اصلي چيلر جذبي است: اواپراتور، ابزوربر، ژنراتور و كندانسور (شكل 1
پوسته پاييني شامل اواپراتور و ابزوربر مي باشد. در اواپراتور، آب (مبرد) تبخير م يشود و سيال عامل در فرآيند سرمايش يا تهويه هوا را
خنك مي كند. در ابزوربر آب تبخير شده توسط محلول ليتيوم برومايد جذب مي شود.
پوسته بالايي شامل ژنراتور وكندانسور است. درژنراتور محلول رقيق ليتيوم برومايد حرارت م يبيند و بخار آب خود را از دست مي دهد.
بخار آب آزاد شده در فرآيند تغليظ، در قسمت كندانسور به آب مايع تبديل مي گردد.
(purge)  همچنين داراي اين تجهيزات هستند: يك مبدل حرارتي براي بهبود بازده دستگاه، يك سيستم پرج چيلرهاي جذبي 16jb
براي تنظيم خلاء دستگاه با خارج كردن مواد غير قابل تقطير، دو پمپ بسته براي به گردش در آوردن مبرد و محلول ليتيوم برومايد و
كنترلرهاي مختلف عملكرد، تنظيم ظرفيت و سيستم هاي ايمني براي كاركرد مطمئن و صحيح دستگاه.
مدارهاي جريان سيال:
16 نشان مي دهد. آب سرد شونده از داخل لوله هاي اواپراتور مي گذرد و بوسيله JB شكل 2 مدارهاي اصلي جريان را در چيلر جذبي
تبخير آب (مبرد) كه بر روي سطح خارجي لوله ها پاشيده م يشود، خنك م يگردد بخار مبرد به داخل قسمت ابزوربر هدايت م يشود و به
وسيله محلول ليتيوم برومايد كه بر روي لوله هاي ابزوربر پاشيده مي شود، جذب مي گردد. حرارتي كه از آب خنك شونده گرفته شده، از طريق
بخار جذب شده به مايع خنك كنند هاي كه درون لوله هاي ابزوربر چیلر جريان دارد، منتقل مي شود.

محلول ليتيوم برومايد با جذب آب رقيق تر مي شود و براي تغليظ مجدد به داخل ژنراتور چیلر پمپ م يشود. محلول رقيق در ژنراتور بوسيله
بخار يا آب داغ گرم مي شود تا آب (مبرد) جذب شده را تبخير نمايد. بخار مبرد حاصل به سمت كندانسور هدايت شده و بر روي لوله هاي حاوي
آب خنك كننده كندانسور تقطير م يگردد. مايع مبرد حاصله به اواپراتور برگردانده مي شود تا مبرد سيكل جديدي را شروع كند.

محلول غليظ هم از ژنراتور به ابزوربر چیلر برگردانده مي شود تا محلول سيكل جديدي را شروع كند. درحين عبور از مسير، محلول از داخل
يك مبدل حرارتي عبور م يكند كه در آنجا حرارت از محلول غليظ به محلول رقيق پمپ شده به سمت ژنراتور انتقال داده م يشود. اين انتقال
حرارت بازده سيكل محلول را با گرمايش مجدد محلول رقيق نسبتاً سرد قبل از ورود به ژنراتور و پيش سرمايش محلول غليظ قبل از ورود به
ابزوربر، افزايش م يدهد.


نمودار تعادلي و سيكل محلول چیلر :
سيكل محلول بر روي نمودار تعادلي محلول ليتيوم برومايد و آب قابل تشريح است. محور سمت چپ نمودار نمايانگر فشار
بخار محلول درشرايط تعادل و محور سمت راست نشانگر درجه حرارت اشباع متناظر با محور سمت چپ براي مبرد (آب) است.
محور پايين، غلظت محلول رانشان م يدهد. به عنوان مثال غلظت 60 % ليتيوم برومايد نشان دهنده 60 درصد وزني ليتيوم برومايد و 40
درصد وزني آب است.
خطوط منحني، در راستاي قطر از چپ به راست، خطوط درجه حرارت محلول هستند (كه نبايد با خطوط درجه حرارت اشباع اشتباه گرفته
شوند) خط منحني تكي در قسمت راست و پايين نمودار نشانگر خط كريستاليزه شدن است. در هر درجه حرارت و غلظتي

درسمت راست اين خط، محلول كريستاليزه شده، و سبب محدود كردن معبر جريان و نتيجاً موجب انسداد جريان در آن مي شود.
خطوط تقريباً منحني كه از پايين نمودار شروع مي شود، خطوط وزن مخصوص هستند. براي تعيين غلظت محلول ليتيوم برومايد، وزن
مخصوص را بوسيله هيدرومتر اندازه بگيريد و درجه حرارت محلول را تعيين كنيد سپس محل تقاطع اين دو را برروي نمودار به دست آوريد
سپس مقدار متناظر آن را روي محور پايين بخوانيد و درصد ليتيوم برومايد را تعيين كنيد.
رسم سيكل محلول: در شكل 3 نمونه اي از سيكل محلول جذبي از نقطه 1 تا نقطه 7 كشيده شده است. مقادير نمونه براي هر نقطه
درجدول 1 ارائه شده است. توجه داشته باشيد كه اين مقادير در شرايط كاري و بارهاي مختلف تغيير مي كند.
نقطه 1: نشان دهنده محلول غليظ است زماني كه پس از پاشش از نازلهاي ابزوربر، شروع به جذب بخار آب مي كند.
نقطه 2: نشان دهنده محلول رقيق در خروجي ابزوربر هنگام ورود به مبدل حرارتي است.
نقطه 3: نشان دهنده محلول رقيق به هنگام خروج از مبدل حرارتي است. غلظت اين نقطه مساوي غلظت نقطه 2 است
ولي دما بالاتر رفته است.
نقطه 4: محلول رقيق را در ژنراتور نشان مي دهد زماني كه تا دماي جوشيدن گرم شده است.
نقطه 5: محلول غليظ را در خروجي ژنراتور نشان م يدهد زماني كه پس از جوشيدن، مقداري از آب آن تبخير شده است.
نقطه 6: نشان دهنده محلول غليظ در خروجي مبدل حرارتي است زماني كه مقداري از گرماي خود را به محلول رقيق خروجي از
ابزوربر منتقل كرده است.
نقطه 7: محلول غليظ را در ورودي نازلهاي ابزوربر نشان مي دهد كه با مقداري از محلول رقيق خروجي از ابزوربر مخلوط شده است.
اين محلول پس از خروج از نازلهاي ابزوربر در اثر پاشش، مقداري كاهش دما مي يابد

  سيستم جدا كننده گازهاي غير قابل تقطير در سیکل چیلر :


 در زمان كاركردن دستگاه، محلول JB اجزاء اصلي چیلر و مدارهاي جريان سيستم پرج چيلرهاي جذبي
گازهاي غير قابل تقطير از ابزوربر مكيده A ليتيوم برومايد از پمپ محلول از طريق دو خط انتقال دهنده جريان م ييابد. از طريق خط انتقال
تخليه م يشود. در مبدل حرارتي ثانويه گازهاي غير قابل تقطير از محلول جدا شده و وارد كندانسور شده و در مبدل حرارتي ثانويه
مي شود.
از كندانسور خارج شده و مجدداً وارد محلول مي گردند. سپس مخلوط محلول و گازهاي غير قابل تقطير توسط خط انتقال 2
جمع آوري شده و محلول به مبدل حرارتي و ابزو ربر برگردانده مي شود.  غير قابل تقطير در يك محفظه
وقتي كه محفظه پرج از گازهاي غير قابل تقطير پر م يشود، سطح محلول در مخزن از حد معيني پائينتر م يآيد. در اين زمان چراغي بر
روي در تابلوي كنترل دستگاه روشن شده و نشان مي دهد كه زمان تخليه پرج فرا رسيده است.
بايد بسته شود. سپس محلول توسط پمپ به داخل مخزني هدايت  و شير پرج براي تخليه پرج ابتدا شير برگشت محلول
باز م يشود تا مواد غير قابل تقطير به داخل مي شود و مواد غير قابل تقطير در فشار بالاتر از فشار جو متراكم مي شوند. سپس شير تخليه
روانه شوند و سپس شير تخليه بسته مي شود. در اين زمان فشار خروجي پمپ كه توسط محلول به محفظه پرج منتقل (J) بطري تخليه
بايد باز شود تا مي شود، باعث مي شود تا گازهاي جمع آوري شده فشرده شده و به فشار بالاتر از جو برسد. در اين هنگام شير تخليه پرج
بسته شود. خارج شوند و سپس شير تخليه پرج گازها از طريق ظرف تخليه پرج
هم مجدداً باز م يشود تا محلول به ابزوربر جريان يابد و شير پرج براي برگرداندن سيستم پرج چیلر به حالت خودكار، شير برگشت
مجدداً باز م يشود تا جمع آوري مواد غير قابل تقطير از كندانسور از سر گرفته شود.

عملكرد سيستم استخراج گازهاي غير قابل تقطير پرچ چیلر به صورت خودكار، بدون وجود موتور و پيوسته است. گازهاي مواد غير قابل تقطير
از دستگاه خارج شده و حتي به هنگام خاموش بودن دستگاه نمي توانند مجدداً به سيستم باز گردند.
براي اطلاع از روش عملي تخليه پرج، به بخش نگهداري دستگاه و يا بر چسب راهنماي روي دستگاه مراجعه كنيد.

كنترل ظرفيت:
كنترل كننده اي كه درجه حرارت آب سرد خروجي از دستگاه را م يسنجد، در حقيقت موقعيت قرار گيري شير كنترل ظرفيت را تعيين
مي كند. شير هم به نوبه خود دبي جريان بخار يا آب داغ ورودي به داخل ژنراتور را تنظيم مي كند و بنا بر اين ظرفيت دستگاه را با بار سرمايي
مورد نياز هماهنگ مي كند.
در شرايط بار كامل، شير كنترل ظرفيت كاملاً باز است و هر چه بارسرمايي مورد نياز كاهش مي يابد و درجه حرارت آب سرد خروجي
ازدستگاه به پايين تر از درجه حرارت طراحي م يرسد، شير به تناسب بسته مي شود تا اينكه درشرايط بدون بار سرمايي شير كاملاً بسته مي شود.
16 بدين شرح است: يك سنسور مقاومتي درجه حرارت آب سرد را اندازه مي گيرد JB سيستم كنترل الكترونيكي چيلرهاي جذبي
و يك سيگنال كنترلي م يفرستد. اين سيگنال توسط كنترلر دريافت مي شود. بر اين اساس كنترلر وضعيت مناسب براي شير كنترل را تعيين
كرده و به شير كنترل فرمان تغيير وضعيت به وضعيت مناسب را مي دهد. درجه حرارت آب سرد به صورت دستي در تابلوي كنترل دستگاه
تنظيم م يگردد.


كنترل غلظت بالا چیلر :


هنگاميكه غلظت ليتيوم برومايد در محلول به بالاترين حد مجاز نزديك مي شود، شير محافظ سيكل باز م يشود و مقدار كمي مبرد به
داخل مدار محلول وارد مي شود. بنابر اين غلظت ليتيوم برومايد در حد مجاز نگاه داشته مي شود.
براي كنترل پل هاي شير محافظ سيكل در دماهاي مختلف، از مجموعه اي شامل سه سوئيچ كنترل سطح و دو ترموستات دماي محلول
براي تعيين وضعيت غلظت و دماي محلول استفاده مي شود. سه سوئيچ كنترل سطح كه در محفظه شناور در قسمت اواپراتور چیلر قرار دارند، بر
اساس رابطه مستقيم بين سطح مبرد در اواپراتور و غلظت محلول كار م يكنند. بدين معني كه با افزايش سطح مبرد در اواپراتور غلظت محلول
در قسمت ابزوربر بيشتر مي شود.
بنابراين عكس العمل شير محافظ سيكل به افزايش بيش از حد مجاز غلظت محلول را م يتوان با تعيين سطح مبرد دستگاه تنظيم كرد.
اين كار با افزودن مبرد در راه اندازي اوليه دستگاه يا هر زمانيكه محلول يا مبرد از دستگاه خار ج مي شود، انجام مي پذيرد.
كنترل غلظت پايين:
درجه حرارت پايين كندانسور مي تواند موجب رقيق شدن بيش از حد محلول ليتيوم برومايد در ابزوربر شود. در نتيجه، افت سطح مبرد در
اواپراتور مي تواند موجب كاويتاسيون در پمپ مبرد شود. براي جلوگيري از اين مشكل، شير كنترل سطح پايين رقيق شدن
ليتيوم برومايد را محدود م يكند. اگر سطح مايع در اواپراتور، خيلي پايين بيايد، يك سوئيچ كنترل سطح شير سولنوئيدي را فعال مي كند تا
مقدار كمي ليتيوم برومايد وارد اواپراتور شود. اين كار سطح مايع را در اواپراتور هميشه بالاتر از حداقل نگه مي دارد و وضعيت اواپراتور و ابزوربر
را متعادل م يكند.

سيم كشي مدارهاي كنترلي چیلر :


مدار كنترل الكترونيك چيلرهاي جذبي
عملكرد مدار كنترل روشن كردن دستگاه:
كليدهاي زير را در وضعيت AUTO يا ON -1 قرار دهيد: 
1S الف – كليد محافظ سيكل 4
1S ب – كليد پمپ محلول 5
1S ج – كليد پمپ مبرد 6
1S د – كليد كنترل ظرفيت 7
1 را فعال مي كند. K رله نگهدارنده 4 RESET را فشار داده و رها كنيد. كليد RESET (1S -2 در زمانهاي زير كليد ( 2
مدارهاي ايمني تجهيزات فعال مي شوند. بنابراين RESET در صورت از كار افتادن دستگاه به هر دليلي پس از فشردن كليد
بايد در اين مواقع استفاده شود: RESET كليد
الف – در راه اندازي اوليه
ب – براي راه اندازي مجدد پس از قطع برق
ج – پس از خاموش شدن دستگاه به هر دليلي و پس از مشخص شدن و رفع عيب وبه هنگام راه اندازي مجدد.
1 نشانگر زمان نيز به كار مي K قرار دهيد. با فعال شدن رله 10 START را در وضعيت START-STOP (1S -3 كليد ( 3
افتد. و همچنين سيكل رقيق سازي بسته مي شود.
1، شير كنترل ظرفيت هم وارد مدار مي شود و در ابتدا به تدريج باز مي شود. K -4 با فعال شدن رله 10
عملكرد مدار كنترل خاموش كردن دستگاه:
قرار دهيد. چراغ نشان دهنده روشن بودن دستگاه و نشانگر زمان خاموش مي STOP را در وضعيت START-STOP -1 كليد
آن باز شده و (NC) 1 كنتاكت در حالت عادي بسته K 1 غير فعال مي شود. با غير فعال شدن رله 10 K شوند و رله 10
آن، پمپ ها از (NO) بنابراين شير كنترل ظرفيت شروع به بسته شدن مي كند. اما عليرغم باز شدن كنتاكت در حالت عادي باز
1 همچنان به كار خود ادامه مي دهند. سيستم در وضعيت سيكل رقيق سازي براي جلوگيري از كريستال شدن قرار K طريق 11
مي گيرد.
-2 مبرد از طريق شير محافظ سيكل به ابزوربر منتقل مي شود و بنابراين سطح مبرد در اواپراتور چيلر كاهش مي يابد.
1 را غيرفعال مي كند. K رله 11 SW -3 وقتي سطح مبرد در اواپراتور چيلر به پائين ترين سطح آن برسد، كليد كنترل سطح پائين مبرد 4
بنابراين پمپ ها خاموش شده و دستگاه بطور كامل از كار باز مي ايستد.

اطلاعات و ابزار كاري مورد نياز تعمیر چیلر :
-1 مشخصات و برگه هاي دستور كار، شامل ليستي از درجه حرارت و فشارهاي طراحي
-2 نقشه هاي لوله كشي دستگاه و نماي كلي محل نصب
-3 نقشه هاي مدارهاي كنترلي و سيم كشي برق
-4 ابزار آلات مكانيكي (دستي)
2/5 ) يا كمتر مدرج شده باشد. mm Hg) 0 اينچ جيوه / -5 فشار سنج يا نشانگر خلاء كمكي كه در فواصل 1
5 يا بيشتر cfm -6 پمپ خلاء كمكي با دبي حجمي
30 psig -7 فشار سنج تركيبي 30 اينچ خلاء تا
2/ 1 تا 0 / -8 هيدرومتر با محدوده وزن مخصوص بين 0
1 آمپر / 0 تا 0 / -9 آمپرسنج با محدوده بين 1
(49 °C -1 تا °C) 120 °F 30° تا F -10 دماسنج با محدوده بين
(149 °C -18 تا °C) 300 °F -11 دماسنج شيشه اي با محدوده بين صفر تا
3 اينچ به طول 10 متر و يك تكه لوله فولادي 2 / -12 شيلنگ شارژ شامل يك تكه شيلنگ پلاستيكي 4
1 اينچ به طول 1 متر كه
يك سر آن با زاويه° 45 بريده شده است.
لوله كشي در محل نصب:
صحت موارد زير را در مورد لوله كش يها درمحل نصب بررسي نماييد. (شكل 6 نمونه اي از نحوه لول هكشي را نشان مي دهد.) اطمينان
پيدا كنيد كه:
-1 محل و جهت جريان در خطوط آب خنك كننده و آب خنك شونده با نقشه اجرايي و علائم روي دستگاه مطابقت دارد.
-2 تمام خطوط لوله كشي داراي امكان هواگيري بوده و به خوبي روي پايه ها و تكيه گاهها مهار شده اند تا از وارد شدن نيرو بر در
پوشهاي دستگاه و نازلها جلوگيري شود.
-3 همه خطوط داراي امكان تخليه آب هستند.
-4 شير كنترل بخار حداقل 1 متر از نازل ژنراتور فاصله داشته باشد.
-5 خطوط لوله كشي بخار با وسايل و شير ايمني لازم تجهيز شده باشند.
-6 لوله كشي آب داغ مجهز به شير كنترل آب داغ باشد.
-7 سنسور آب خنك شونده در محل مناسب آن در خروجي آب خنك شونده نصب شده باشد.

تست خلاء اوليه برای تعمیر چیلر :


قبل از شارژ كردن يا راه اندازي دستگاه چیلر ، با انجام تست هاي خلاء، نشت هوا را بررسي كنيد. يكي از دو روش تست زير را متناسب با
شرايط كاري خود انتخاب كرده و انجام دهيد.
تست در فواصل زماني طولاني:
اگر فشار مطلق، حداقل 4 هفته پيش و يا قبل از آن ثبت شده باشد و مقدار فشار از يك اينچ جيوه بيشتر نبوده باشد، اين روش تست را
به كار ببريد.
-1 يك گيج فشار مطلق را به شير كمكي تخليه متصل كنيد و مقدار فشار را ثبت كنيد.
2/5 ) از آخرين فشار خوانده شده بيشتر شد، نشانگر نشتي هوا است. mm) -2 اگر فشار بيش از يك اينچ جيوه
دستگاه را از نظر نشتي مطابق روش شرح داده شده در بخش نگهداري تست كنيد، سپس (( تست خلاء در فواصل زماني كوتاه)) را اجرا
كنيد.
تست چیلر در فواصل زماني كوتاه:
اين روش آزمايشي را انجام دهيد اگر:
-1 هيچ گونه فشار مطلقي از قبل ثبت نشده باشد.
-2 مقدار فشار مطلق قبلي در كمتر از 4 هفته گذشته ثبت شده باشد يا مقدار فشار دستگاه بيش از يك اينچ جيوه بوده

بعد از تست در فاصله زماني طولاني، نشتي پيدا شده و بنابراين دستگاه مورد تعمير قرار گرفته باشد.
مراحل تست چیلر :
-1 يك گيج فشار مطلق را به شير كمكي تخليه متصل كرده و مقدار فشار را ثبت كنيد.
-2 اگر فشار مطلق خوانده شده بيش از يك اينچ جيوه باشد، دستگاه را مطابق آنچه در بخش نگهداري توضيح داده شده است خلاء
كنيد.
-3 فشار مطلق خوانده شده و درجه حرارت محيط را يادداشت كنيد.
4/5 ) اختلاف داشته باشد، °C) 8 °F -4 بعد از 24 ساعت، هنگاميكه درجه حرارت محيط با دماي ثبت شده از مرحله قبل كمتر از
فشار مطلق را بخوانيد.
-5 اگر افزايش قابل توجهي در فشار وجود داشته باشد، نشانگر نشت هوا است. تست نشتي دستگاه را مطابق آنچه در بخش
نگهداري شرح داده شده است انجام دهيد و نشتي هاي احتمالي را اصلاح كنيد. سپس براي حصول اطمينان از نتيجه، آزمايش
خلاء در فواصل زماني كوتاه را تكرار كنيد.
خلاء كردن دستگاه چیلر :
هنگاميكه فشار مطلق دستگاه بيش از يك اينچ جيوه باشد، دستگاه را بايد طبق روش گفته شده در بخش نگهداري خلاء كنيد.
شارژ محلول و مبرد به دستگاه:
براي اطلاع از مقادير نامي شارژ محلول و مبرد به دستگاه جدول 2 را ببينيد.

حمل محلول ليتيوم برومايد چیلر :
محلول آب و ليتيوم برومايد غير سمي و غير قابل اشتعال و غير قابل انفجار است و به راحتي مي توان آنرا در ظروف درباز حمل نمود. از
نظر شيميايي محلول پايدار است و خواص آن حتي پس از سالها استفاده در دستگاه چيلر جذبي تغييرات چنداني نمي كند.
از آنجا كه ليتيوم برومايد در حضور هوا باعث خوردگي سطح فلزات م يشود، در صورت ريختن محلول بر روي قطعات يا ابزار آلات
فلزي، محل را كاملاً پاك كرده و هر چه سريعتر با آب بشوييد، پس از شستشو براي جلوگيري از زن گزدن، سطح ابزار آلات را با يك لايه
نازكي از روغن بپوشانيد. پس از خالي كردن ظروف فلزي از محلول، داخل ظروف را با آب بشوييد تا از خوردگي جلوگيري شود.
ليتيوم برومايد مورد استفاده در چيلر جذبي بايد فقط در ظروف مخصوص يا ظروف كاملاً تميز نگهداري شود.

محلول ليتيوم برومايد موجب تحريك، سوزش و خارش پوست و چشم ها مي شود. در صوت تماس آن با پوست، محل
تماس را با آب و صابون كاملاً بشوييد اگر محلول وارد چشم شد، فوراً آنرا با آب تازه شسته و در اسرع وقت به پزشك
مراجعه نماييد. ليتيوم برومايد يك محلول نمكي قوي است، بنابراين به هيچ وجه با مكيدن از طريق دهان آن را از
ظرف تخليه نكنيد.
شارژ كردن لیتیوم چیلر جذبی :

 مشخص كنيد كه آيا محافظ خوردگي دارد یا نه
الف - اگر روي ظرف حاوي ليتيوم برومايد رنگ زرد زده شده است يا روي آن عبارت حاوي بازدارنده كرومات ليتيوم برومايد نوشته شده
است، در راه اندازي اوليه، بازدارنده ديگري به آن اضافه نكنيد و بازدارنده هايي را كه ممكن است همراه دستگاه تحويل گرفته باشيد
كنار بگذاريد.
ب – اگر بر روي ظرف ليتيوم برومايد نوشته شده كه حاوي بازدارنده نمي باشد، به ميزان لازم بازدارنده را به اولين ظرف ليتيوم برومايد
اضافه كنيد و تا حل شدن كامل آن را بهم بزنيد. (در صورتي كه محلول ليتيوم برومايد فاقد بازدارنده است، مقدار لازم بازدارنده را از
سازنده بخواهيد.
-2 يك شيلنگ انعطاف پذير به لوله با قطر 2
1 اينچ متصل كرده و هم لوله و هم شيلنگ را پر از آب كنيد.
-3 لوله 2
 اينچي را وارد ظرف كرده و شيلنگ انعطاف پذير را به شير سرويس پمپ محلول وصل كنيد. 
-4 شير را باز كنيد و عمل شارژ محلول را ادامه دهيد تا سطح محلول به نزديكي ته ظرف برسد. اجازه ندهيد هوا به داخل دستگاه راه
يابد.
-5 اين كار را با ظروف ديگر تكرار كنيد. دقت كنيد شارژ محلول دستگاه طبق جدول 2 انجام شود.

 

 

داکت اسپیلت > تعمیر سردخانه > قطعات چیلر > تعمیر موتورخانه > لوازم سردخانه

آدرس شرکت : استان تهران،شهر تهران،

خیابان انقلاب بین میدان امام حسین

و پل چوبی   پلاک 57

 

 

 

ثبت نام در سایت تعمیر چیلر

برای تعمیر سردخانه تعمیر چیلر و موتورخانه با شمارهای زیر تماس بگیرید:

۰۹۹۰۳۶۷۹۹۲۳  

۰۹۱۲۱۰۵۱۵۲۱  

۰۲۱۷۷۸۰۲۷۸۲  

 

 

 

 

instagram : hoseyn_abid.chiller 

مطالب ویژه برودتی